Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MVK VERHUUR

I Algemene voorwaarden voor zowel verhuur als verkoop
II Algemene voorwaarden voor uitsluitend verhuur

Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere
(rechts)handelingen tussen MVK verhuur en klant in het Nederlands recht van toepassing,
ongeacht de plaats waar de opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het Weens Koopverdrag
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 1 Wettelijke regelingen
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud
als in meervoud.

Artikel 2 Definities
2.1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm
waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de
website van MVK verhuur).
2.2. MVK verhuur: de met de handelsnaam MVK verhuur, in het handelsregister onder
nummer 62323563 ingeschreven eenmanszaak.
2.3. Klant: de (rechts)persoon aan wie het aanbod van MVK verhuur is gericht, met wie
MVK verhuur een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de
(rechts)handeling is/wordt verricht.
2.4 Overeenkomst: iedere verbintenis met klant.
2.5 Opdracht: de overeenkomst tussen MVK verhuur en klant op grond waarvan MVK verhuur
zaken en/of diensten aan klant levert.
2.6. Zaken: alle objecten die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte,
overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen MVK verhuur en klant.
2.7. (Af)Levering: het in de feitelijke beschikkingsmacht van klant, van een door klant
gebruikte hulppersoon en/of van een door klant ingeschakelde derde brengen van de
zaken welke voorwerp zijn van enige overeenkomst of andere (rechts)handeling in de
relatie tussen MVK verhuur en klant.
2.8. Borg: zekerheidsstelling van de klant ten behoeve van zijn betalingsverplichting en
overige verplichtingen. De hoogte van de borg wordt vastgesteld door MVK verhuur.

Artikel 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
3.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle
onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen,
ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan,
betreffende levering door MVK verhuur van zaken en/of diensten ten behoeve van klant.
3.2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op zaken en/of diensten die
MVK verhuur geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt,
aan klant doorlevert, alsmede op zaken die ter uitvoering van de aanbieding, offerte,
overeenkomst of andere (rechts)handeling in opdracht van MVK verhuur door een derde
aan klant worden geleverd.
3.3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden alsmede van de tussen MVK verhuur en
klant gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door MVK verhuur
zijn bevestigd.
3.4. MVK verhuur wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene
voorwaarden van klant van de hand.
3.5. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt
verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden
onverminderd van kracht blijven. MVK verhuur en klant treden alsdan met elkaar in overleg
over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel
mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
3.6. Indien een bepaling uit de tussen MVK verhuur en klant gesloten overeenkomst(en) en
de algemene voorwaarden elkaar overlappen, dan prevaleren de voorwaarden van de
gesloten overeenkomst(en).

Artikel 4 Aanbiedingen, offertes en overeenkomst
4.1. Alle aanbiedingen van MVK verhuur zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
MVK verhuur kan haar aanbod ook na aanvaarding daarvan door klant nog herroepen.
4.2. Offertes van MVK verhuur zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn.
Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee maanden na de
datum waarop de offerte is uitgebracht.
4.3. Overeenkomsten komen tot stand doordat MVK verhuur de door klant verstrekte
opdracht schriftelijk aanvaardt, dan wel op het moment dat MVK verhuur tot de
uitvoering van een opdracht overgaat. Indien klant de door MVK verhuur bevestigde
opdracht niet binnen twee werkdagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging
schriftelijk aan MVK verhuur tegenspreekt, staat de opdracht onherroepelijk vast.

Artikel 5 Prijzen, tarieven en betaling
5.1. Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
5.2. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere
van overheidswege opgelegde heffingen, maar exclusief bezorg-, reis- en
borgkosten, kosten van derden en meerwerk, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
De prijzen en wijze van betaling zijn vermeld op de website van MVK verhuur.
5.3. MVK verhuur is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijzen/tarieven,
indien MVK verhuur kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering
prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van bijvoorbeeld materiaal of andere factoren,
ondanks dat deze voorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de offerte c.q. De
vaststelling van de prijzen.
5.4. Slechts indien de prijs- c.q. tariefsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft klant het
recht de overeenkomst met MVK verhuur te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.
5.5. Betaling door klant dient voor (af)levering te geschieden, tenzij tussen partijen anders
is overeengekomen.

Artikel 6 Leveringstermijn
6.1. De levertijd wordt door MVK verhuur bij benadering vastgesteld.
6.2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat MVK verhuur er van uit dat zij de opdracht kan
uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
6.3. De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het
bezit zijn van MVK verhuur, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de
noodzakelijke voorwaarden is voldaan.
6.4. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoering van de overeenkomst
geeft de klant in geen geval recht op enige schadevergoeding. Schade van klant als
gevolg van overschrijding van de levertijd door handelen of nalaten van een ingeschakelde
vervoerder geeft eveneens in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 7 Risico en aansprakelijkheid
7.1. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst
zijn, gaan over op klant na (af)levering van de zaak aan klant, een door klant gebruikte
hulppersoon of derde.
7.2. Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en het laten gebruiken van
de geleverde zaken en/of diensten. MVK verhuur is nimmer aansprakelijk en klant vrijwaart
MVK verhuur voor eventuele ongevallen en/of schade die voortvloeien uit het gebruik van de
geleverde zaken.
7.3. MVK verhuur is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van klant of derden,
waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals schade wegens gederfde winst, extra
inzet persoon, vertragingsschade), immateriële schade en/of bedrijfsschade.
7.4. MVK verhuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MVK verhuur
is uitgegaan van door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook al was klant
van deze onjuistheid en/of onvolledigheid niet op de hoogte.
7.5. De aansprakelijkheid van MVK verhuur jegens klant is uit welke hoofde dan ook beperkt
tot de som van de overeenkomst exclusief BTW. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot
het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van MVK verhuur in
voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.
7.6. Indien MVK verhuur bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van de
inschakeling van (niet-)ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van MVK verhuur, naast het
overige wat hierover in deze algemene voorwaarden wordt bepaald, beperkt tot de
aansprakelijkheid voor het eigen handelen en/of nalaten door MVK verhuur en haar
(niet-)ondergeschikten. MVK verhuur is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van
handelen en/of nalaten van haar ondergeschikten en/of niet ondergeschikten, welk handelen
en/of nalaten heeft te gelden als opzet of bewuste roekeloosheid.
7.7. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van MVK verhuur, zal klant
MVK verhuur vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake
van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van de
geleverde zaken.
7.8. Indien MVK verhuur, zonder de opbouw van de zaak in opdracht te hebben, wel bij de
opbouw hulp en bijstand –van welke aard ook- verleent, geschiedt dit geheel onverplicht en
voor rekening en risico van klant.

Artikel 8 Inspectie en melding
8.1. Klant is verplicht de aan hem geleverde zaken voorafgaand aan de levering of het gebruik
te inspecteren en ter zake eventuele waarneembare gebreken terstond bij MVK verhuur te
melden en zulks nadien omgaand schriftelijk aan MVK verhuur te bevestigen.
8.2. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk, indien klant in gebreke is
gebleven met het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
8.3. MVK verhuur is gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere
ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
8.4 Alle vorderingen en verweren jegens MVK verhuur en de door MVK verhuur bij de
uitvoering van een overeenkomst betrokken derden verjaren na één jaar na (af)levering van
de zaak en/of dienst.

Artikel 9 Overmacht
9.1. In geval van overmacht heeft MVK verhuur het recht de overeenkomst zonder enige
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te
schorten, zonder dat MVK verhuur tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.
9.2. Onder overmacht als in lid 1 van dit artikel worden in elk geval, doch niet uitsluitend,
begrepen: werkstaking, praktische onmogelijkheid of ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van
de onder de overeenkomst begrepen zaken, het in gebreke zijn c.q. blijven van leveranciers
van MVK verhuur, calamiteiten bij MVK verhuur zoals brand, verkeersbelemmeringen en
belemmerende weersomstandigheden.

Artikel 10 Opschorting en beëindiging overeenkomst
10.1. MVK verhuur is gerechtigd om de overeenkomst(en) buitengerechtelijk te ontbinden
indien klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst(en) en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld,
niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk te
geschieden. Het moment waarop MVK verhuur het schrijven verstuurt, is beslissend voor het
moment van ontbinding.
10.2. Ontbinding volgens lid 1 van dit artikel ontslaat klant niet van enige betalingsverplichting
terzake van reeds door MVK verhuur geleverde zaken en/of diensten, tenzij MVK verhuur
terzake van die bepaalde zaak en/of dienst in verzuim is. Klant is verplicht terstond aan zijn
betalingsverplichting te voldoen met vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke
kosten, schade en interesten.

Artikel 11 Rechten van intellectuele en/of industriële eigendom
11.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een
overeenkomst en/of rechtshandeling geleverde en/of ontwikkelde zaken berusten
uitsluitend bij MVK verhuur. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die
bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Klant verkrijgt niet het
recht en het is klant verboden om de zaak na te maken, te kopiëren, te reproduceren, te
vertalen, aan te passen, te de-assembleren, te wijzigen of te reconstrueren.
11.2. Het is klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom op de zaken
te verwijderen of te wijzigen.
11.3. Het is klant slechts na schriftelijke toestemming van MVK verhuur toegestaan
beeldmateriaal van MVK verhuur te publiceren.
11.4. MVK verhuur zal klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering jegens klant welke
gebaseerd is op de bewering dat door MVK verhuur zelf ontwikkelde zaken en/of diensten
inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom. In
het geval klant zelf het ontwerp en/of de gegevens/specificaties heeft aangeleverd, vrijwaart
klant MVK verhuur van elke rechtsvordering jegens MVK verhuur welke gebaseerd is op de
bewering dat door MVK verhuur ontwikkelde zaken inbreuk maken op een in Nederland geldend
recht van intellectuele of industriële eigendom. Klant dient, wanneer zij haar ontwerp van een
zaak en/of dienst door MVK verhuur laat vervaardigen, zelf te onderzoeken of er geen gelijk
ontwerp is, welke auteursrechtelijk is beschermd door een ander. Klant vrijwaart MVK verhuur
voor alle eventuele aanspraken van derden betreffende intellectuele en/of industriële
eigendommen. De eerste volzin van dit artikellid geldt slechts onder de voorwaarde dat klant
MVK verhuur onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de
rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele
schikkingen, geheel overlaat aan MVK verhuur. Klant zal daartoe de nodige volmachten,
informatie en medewerking aan MVK verhuur verlenen, opdat MVK verhuur zich, zo nodig in
naam van klant, tegen deze rechtsvorderingen kan verweren.
11.5. De verplichting tot vrijwaring van artikel 11.4. vervalt indien en voor zover de
betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die klant –ondanks dat dit niet is
toegestaan- in (het ontwerp van) de zaken en/of diensten heeft aangebracht of door derden
heeft laten aanbrengen.
11.6. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door MVK verhuur zelf ontwikkelde
zaken inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of
industriële eigendom of indien naar het oordeel van MVK verhuur een gerede kans bestaat dat
een zodanige inbreuk zich voordoet, zal MVK verhuur het geleverde tegen creditering van de
verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of ervoor
zorg dragen dat de klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere zaken,
ongestoord kan blijven gebruiken.

Artikel 12 Overige bepalingen
12.1. MVK verhuur is gerechtigd (onderdelen van) de geleverde zaken bij onderhoud, reparatie,
vernieuwing of in andere gevallen, te vervangen en/of te wijzigen, mits MVK verhuur
vergelijkbare kwaliteit en/of functionaliteit levert aan klant.
12.2. MVK verhuur gebruikt de gegevens van klant slechts voor de uitvoering en de
afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne
bedrijfsvoering.
12.3. Geschillen tussen MVK verhuur en klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op
onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen
betreffende levering door MVK verhuur van producten, worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
II Bijzondere bepalingen voor verhuur
Onderstaande bepalingen zijn naast I (algemene bepalingen voor zowel verhuur als verkoop)
van toepassing in geval van verhuur van zaken door MVK verhuur.

Artikel 13 Algemene bepalingen
13.1. Bij aanvang van de huurovereenkomst dient klant de zaak zelf bij MVK verhuur op te
halen en bij het einde van de overeenkomst dient klant de zaak terug te brengen, tenzij tussen
partijen schriftelijk is overeengekomen dat MVK verhuur zich met het brengen en/of terughalen
van de gehuurde zaak zal belasten. Indien dit het geval is, zullen de kosten van brengen en/of
terughalen van de gehuurde zaak bij klant in rekening worden gebracht, zoals vermeld op de
website van MVK verhuur.
13.2. Indien MVK verhuur en klant zijn overeengekomen dat MVK verhuur de gehuurde zaak
bij een door klant opgegeven locatie zal bezorgen, zal MVK verhuur ernaar streven de
gehuurde zaak op de overeengekomen leveringsdatum- en tijd te bezorgen. Indien
MVK verhuur om welke reden dan ook de gehuurde zaken niet tijdig aan het adres van klant
aflevert, heeft klant geen recht op vergoeding van schade ten gevolge van het niet tijdig
bezorgen van de zaak door MVK verhuur.
13.3. Het is klant niet toegestaan de zaak aan een derde te verhuren.
13.4. Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen (ook zaterdagen, zondagen en vrije
dagen) meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een hele dag.

Artikel 14 Verplichtingen van klant
14.1. Klant draagt er (preventief) zorg voor dat:
a) voldoende ruimte en een schone ondergrond voor plaatsing van de zaak beschikbaar is en
de zaak niet op of nabij afgronden, wateren of andere gevaarlijke plekken wordt geplaatst,
althans dat het terrein c.q. de ruimte alwaar de zaak wordt gebruikt zodanig is dat gebruik
conform de instructie- en spelregels mogelijk is. Indien bij bezorging door MVK verhuur blijkt
dat plaatsing van de zaak niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat onvoldoende ruimte aanwezig
is), dan is klant de volledige som van de overeenkomst aan MVK verhuur verschuldigd. Indien
plaatsing van de zaak door MVK verhuur meer tijd vergt dan de door MVK verhuur ingeplande
tijd, wordt bij klant een door MVK verhuur te bepalen bedrag, voor de tijd bovenop de geplande
tijd, kosten in rekening gebracht, waarbij op hele uren wordt afgerond (naar boven);
b) er een aansluiting van 220V met randaarde aanwezig is, indien de zaak moet worden
gevoed met spanning;
c) eventuele vergunningen van overheidswege zijn verkregen.
14.2. Klant verklaart het gebruik en de spelregels van de gehuurde zaak te kennen en te
respecteren op het moment dat de zaak afgehaald of afgeleverd wordt en/of opgebouwd
wordt. Klant dient de eventuele instructie- en/of spelregels van de zaak in acht te nemen.
14.3. Het is klant niet toegestaan de zaak te beplakken, beschrijven, beschilderen of op
andere wijze te bewerken of te voorzien van enige aanduiding of toevoeging.
14.4. Klant heeft de plicht de zaak bij harde wind (> windkracht 5) binnen te halen c.q. veilig
te stellen, teneinde schade te voorkomen.
14.5. Een eventueel bij de zaak behorende blower dient apart van de transporttas te worden
vervoerd door klant, teneinde schade te voorkomen.
14.6. De zaak wordt compleet en in de staat waarin deze verkeerde bij (af)levering van de
zaak teruggebracht door klant, of in geval van ophalen door MVK verhuur, vóór het
afgesproken tijdstip gereed gezet. Eventuele geconstateerde gebreken bij of na terugneming
van de zaak door MVK verhuur worden geacht te zijn ontstaan gedurende de tijd dat de zaak
zich bij klant bevond. Klant is verplicht tot het goed onderhouden en schoonmaken van de
zaak, zoals vermeld op de instructie- en/of spelregels. De zaak dient juist te worden
ingeleverd, dat wil zeggen opgeborgen en verpakt zoals vermeld op de instructie- en/of
spelregels.
14.7. Klant dient eventuele vermissing en/of beschadiging per direct tijdens de periode van
gebruik aan MVK verhuur te melden.
14.8. Indien de zaak per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht,
indien de zaak niet op de daartoe door MVK verhuur aangegeven plaats en het in de
overeenkomst opgenomen tijdstip is teruggebracht. Bij langer gebruik van de zaak dan
overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de
huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De klant kan uit het bovenstaande
niet afleiden, dat een eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.
14.9. Indien klant de zaak eerder bij MVK verhuur aflevert dan in de overeenkomst is
opgenomen, is klant toch de volledige huursom van de overeenkomst verschuldigd.

Artikel 15 Schade
15.1. Eventuele kosten ontstaan door het nalaten van werkzaamheden zoals beschreven in
artikel 14 worden door MVK verhuur in rekening gebracht bij klant. Voor alle overige
werkzaamheden aan de zaak door MVK verhuur, verband houdend met het handelen of
nalaten van klant, brengt MVK verhuur een bedrag bij klant in rekening, welk bedrag in
beginsel is vermeld op de website van MVK verhuur.
15.2. Bij opberging of verpakking door klant van de zaak op een andere wijze dan volgens de
instructie- en/of spelregels, waaronder doch niet uitsluitend het niet droog opbergen, wordt
een bedrag in rekening gebracht bij klant, zoals vermeld op de website van MVK verhuur.
Tevens verleent klant voor het (opnieuw) verpakken van de zaak, haar hulp/medewerking aan
MVK verhuur.
15.3. Vermissing en/of beschadiging van de zaak en de schade die MVK verhuur daardoor
lijdt, wordt door MVK verhuur in rekening gebracht bij klant.
15.4. Indien de zaak tijdens de ingebruikname door klant beschadigd raakt, brengt
MVK verhuur de kosten van reparatie bij klant in rekening, dan wel de kosten in verband met
reparatie door MVK verhuur waarbij een uurtarief geldt zoals vermeld op de website van
MVK verhuur, en de afschrijving van de zaak bij klant in rekening wordt gebracht, dan wel de
kosten van reparatie door een derde. Indien de zaak tijdens de ingebruikname door klant
onherstelbaar beschadigd raakt, brengt MVK verhuur de vervangingswaarde van de zaak bij
klant in rekening.
15.5. Het recht van MVK verhuur de in artikel 15 genoemde kosten bij klant in rekening te
brengen, verjaart na één jaar vanaf de datum waarop de zaak/zaken terug in bezit van
MVK verhuur is/zijn gekomen na de verhuurperiode.

Artikel 16 Opschorting en beëindiging huurovereenkomst
16.1. Indien klant aan MVK verhuur meedeelt de overeenkomst niet na te komen, is deze een
vergoeding verschuldigd, te weten 20% van de som van de overeenkomst tot drie maanden
voor uitvoering van de overeenkomst, 30% van de som van de overeenkomst tot een maand
voor uitvoering van de overeenkomst, 40% van de som van de overeenkomst tot veertien
dagen voor uitvoering van de overeenkomst, 60% van de som van de overeenkomst tot drie
dagen voor uitvoering van de overeenkomst en 100% indien de mededeling minder dan 24 uur 
voor de uitvoering van de overeenkomst geschiedt.
16.2. Indien de periode van overmacht (zoals beschreven in artikel 9) langer dan twee dagen
heeft geduurd, heeft klant het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden,
zonder dat MVK verhuur gehouden is tot enige vergoeding van de schade die klant lijdt
ten gevolge van die ontbinding. Klant is gehouden tot betaling van alle zaken en/of diensten die
tot het tijdstip van ontbinding aan klant door MVK verhuur zijn geleverd.
16.3. Indien klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor
hem uit de met MVK verhuur gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat klant niet in
staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens MVK verhuur te voldoen,
alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of
gedeeltelijke overdracht –al dan niet tot zekerheid- van het bedrijf van klant waaronder
begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is MVK verhuur
gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering
van deze overeenkomst(en) voor ten hoogste twee maanden op te schorten, hetzij deze te
ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd
de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is MVK verhuur bevoegd en
aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor een gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en). In geval van opschorting
krachtens de eerste volzin van dit lid. wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar,
onder aftrek van de reeds voldane termijnen.
16.4. Bij verhuur van opblaasbare spelen en/of vergelijkbare opblaasbare producten/attributen
(verder aangeduid als de opblaasbare zaak)die slechts buiten gebruikt kunnen worden, kunnen
zowel MVK verhuur als klant de overeenkomst (slechts ten aanzien van de huur van de
opblaasbare zaak) kosteloos ontbinden indien een regenkans van 70% of meer wordt
voorspeld en/of een windkracht hoger dan windkracht 5 (op de schaal van Beaufort) wordt
voorspeld. Dit onder de voorwaarde dat de ontbinding wordt ingeroepen voordat MVK verhuur
begonnen is met de (af)levering van de opblaasbare zaak.
16.5. Klant kan slechts kosteloos ontbinden conform artikel 16.4., indien in de tussen
MVK verhuur en klant gesloten overeenkomst is opgenomen in welke plaats (stad/dorp) de
opblaasbare zaak door klant gebruikt zou worden en indien klant aantoont dat de
opblaasbare zaak niet in een overdekte ruimte geplaatst kan worden. De weersverwachting
dient te gelden voor de plaats waar klant de opblaasbare zaak voornemens was te gebruiken.
16.6. Klant kan de overeenkomst kosteloos ontbinden op grond van de voorspelde
weersverwachting conform artikel 16.4. vanaf 24 uur voor het uitvoeringstijdstip van
de overeenkomst op basis van de op dat tijdstip geldende weersverwachting.
16.7. Voor de kosteloze ontbinding conform het in dit artikel voorgaand genoemde,
conformeert MVK verhuur zich enkel en alleen aan de weersverwachting volgens de website
van het KNMI (www.knmi.nl).
16.8. Bij discussie tussen MVK verhuur en klant omtrent de in dit artikel opgenomen
bepalingen, beslist MVK verhuur.
III Bijzondere bepalingen voor verkoop en productie
Onderstaande bepalingen zijn naast I (algemene bepalingen voor zowel verhuur als verkoop)
van toepassing in geval van verkoop van zaken en/of productie van zaken door MVK verhuur.

Artikel 17 Verplichtingen van klant
17.1. Klant betaalt binnen veertien dagen na sluiting van de overeenkomst (reservering van
de zaak) 100% van de som van de overeenkomst aan MVK verhuur.
17.2. Klant is bij productie van zaken door MVK verhuur zelf verantwoordelijk voor aanlevering
van artwork, zoals teksten, logo’s en opdrukken. Indien klant haar goedkeuring voor productie
van de ontwerpen aan MVK verhuur heeft gegeven, is zij gehouden tot betaling van de
volledige som van de overeenkomst aan MVK verhuur.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
18.1. Alle door MVK verhuur aan klant geleverde zaken blijven haar eigendom totdat klant alle
vorderingen van MVK verhuur jegens klant uit welken hoofde dan ook, vermeerderd met
rente en kosten en alle overige vorderingen, heeft voldaan.
18.2. Wanneer klant uit de door MVK verhuur geleverde zaken, waarop een
eigendomsvoorbehoud rust, een nieuwe zaak vormt of doet vormen, handelt klant bij
die vorming in opdracht van MVK verhuur en gaat klant de zaak voor MVK verhuur
houden. Klant wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt
te vervallen omdat alle vorderingen zijn voldaan. Klant verplicht zich de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek ter inzage te geven.
18.3. Alle eventuele verbonden kosten aan het vestigen en uitoefenen van alle benodigde
handelingen in verband met het eigendomsvoorbehoud, alsmede eventuele andere
zekerheidstellingen zijn voor rekening van klant.

Artikel 20 Garantie
20.1 Onverminderd de hiervoor gestelde beperkingen staat MVK verhuur in zowel voor de
deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken als voor de kwaliteit van het daarvoor
gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zoverre het betreft bij inspectie niet waarneembare
gebreken aan de geleverde zaken, waarvan klant bewijst dat zij binnen twaalf maanden na de
levering zijn opgetreden, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de
door MVK verhuur toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking en/of
gebruik van slecht materiaal. Voor zover MVK verhuur het product heeft betrokken van een
leverancier, geldt deze garantie van MVK verhuur slechts voor zover MVK verhuur zelf jegens
haar leverancier aanspraak kan maken op garantie.
20.2. Onder de in lid 1 en lid 2 van dit artikel bedoelde garantie vallende gebreken zullen
door MVK verhuur worden weggenomen door reparatie of vervanging van het
gebrekkige onderdeel al dan niet in het bedrijf van MVK verhuur of door toezending van
een onderdeel ter vervanging, één en ander steeds ter keuze van MVK verhuur. Alle
kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals,
maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van
demontage en montage, zijn voor rekening van klant.
20.4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of
gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming van instructie- en/of spelregels dan wel andere oorzaken dan het
voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie en/of reparatie door derden, waaronder begrepen klant;
d. de toepassing van enige overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de
toegepaste materialen;
e. in overleg met klant aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
f. materialen of zaken, die door klant aan MVK verhuur ter bewerking zijn verstrekt;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van
klant toegepast alsmede van door of namens klant aangeleverde materialen en zaken;
h. door MVK verhuur van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan
MVK verhuur heeft verstrekt.
20.5. Indien klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor
hem uit de met MVK verhuur gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit, is MVK verhuur met betrekking tot geen van deze overeenkomsten
tot enige garantie –hoe ook genaamd- gehouden. Indien klant zonder voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van MVK verhuur tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden
terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van
garantie.
20.6. Reclamering ter zake van gebreken - welke naar de mening van klant aanspraak geven
op garantie - dient zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek, doch uiterlijk
binnen acht dagen na het verstrijken van de garantietermijn, in schriftelijke vorm te
geschieden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak tegen MVK verhuur
terzake van die gebreken.
20.7. Indien MVK verhuur ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen
vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van MVK verhuur.
20.8. Ter zake van de door MVK verhuur uitgevoerde reparatie-of revisiewerkzaamheden of
andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op
de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor
een periode van twaalf maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van
MVK verhuur om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor
zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.
20.9. Ter zake van door MVK verhuur uitgevoerde inspectie, advisering en soortgelijke
verplichtingen wordt geen garantie gegeven.
20.10. Het beweerdelijk niet-nakomen door MVK verhuur van haar garantieverplichtingen
ontslaat klant niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met
MVK verhuur gesloten overeenkomst.

Artikel 21 Opschorting en beëindiging koopovereenkomst
21.1. Indien klant aan MVK verhuur mededeelt de overeenkomst niet na te komen, is deze
een vergoeding verschuldigd, te weten 20% van de resterende som van de overeenkomst tot
drie maanden voor de uitvoering van de overeenkomst, 30% van de resterende som van de
overeenkomst tot een maand voor de uitvoering van de overeenkomst, 40% van de resterende
som van de overeenkomst tot veertien dagen voor de uitvoering van de overeenkomst, 60%
van de resterende som van de overeenkomst tot drie dagen voor de uitvoering van de
overeenkomst en 100% indien de mededeling minder dan drie dagen voor de uitvoering van de
overeenkomst geschiedt. Indien MVK verhuur een aanvang heeft gemaakt met de productie
van een speciaal op verzoek van de klant gemaakte zaak (custom made), is klant de volledige
som van de overeenkomst verschuldigd aan MVK verhuur.
21.2. Indien de periode van overmacht (conform artikel 9) langer dan twee maanden heeft
geduurd, heeft klant het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden,
zonder dat MVK verhuur gehouden is tot enige vergoeding van de schade die klant lijdt
ten gevolge van die ontbinding. De ontbinding van de overeenkomst kan slechts gelden
ten aanzien van de niet door MVK verhuur aan klant geleverde zaken en/of diensten.
MVK verhuur is gerechtigd tot betaling door klant van alle zaken die tot het tijdstip van
ontbinding aan klant zijn geleverd.
21.3. Indien klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor
hem uit de met MVK verhuur gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de
vrees dat klant niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens
MVK verhuur te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling,
stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht –al dan niet tot zekerheid- van het
bedrijf van klant waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn
vorderingen, is MVK verhuur gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst hetzij de uitvoering van deze overeenkomst(en) voor ten hoogste twee maanden
op te schorten, hetzij deze te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding
gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de
opschorting is MVK verhuur bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor
uitvoering dan wel voor een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte
overeenkomst(en).
21.4. In geval van opschorting krachtens lid 21.3. wordt de overeengekomen prijs
onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen. In geval van
ontbinding krachtens lid 1 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs –zo geen
voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden- onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek
van de reeds voldane termijnen, en is klant gehouden om het van te voren omschreven bedrag
te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan MVK verhuur
bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van klant te doen opslaan dan wel
voor rekening van klant te verkopen. De opbrengst van de verkoop van de zaak komt
in het voornoemde geval aan MVK verhuur toe. Eventuele intellectuele
eigendomsrechten die over zijn gegaan op klant, komen in geval van opschorting
krachtens lid 21.3. bij MVK verhuur te berusten.
21.5. Klant is niet gemachtigd/gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de
overeenkomst(en) te vorderen.